ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

จำรูญ ตันติพิศาลกุล

(Chamroon Tantipisalkul)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

M.Eng., Chulalongkorn University, Thailand, 1977

สมยศ จันเกษม

(Somjot Chankasem)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

M.S., Oklahoma State University, U.S.A., 1975

สำเริง จักรใจ

(Sumrerng Jugjai)

ศาสตราจารย์ (Professor)

D.Eng., Tokyo Institute of Technology, Japan, 1991

สุเทพ แก้วนัย

(Suthep Kaewnai)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

M.Eng., Chulalongkorn University, Thailand, 1985

สุรชัย บวรเศรษฐนันท์

(Surachai Bovornsethanan)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

M.Eng., KMUTT, Thailand, 1984

สุรเชษฐ์ ชุติมา

(Surachate Chutima)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D., University of London, UK, 1996