หัวหน้าสาขา – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวหน้าสาขา

สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบเชิงกล

พัฒนา เนตรสุวรรณ

(Pattana Neadsuwan)

อาจารย์ (Lecturer)

M.Eng., Chulalongkorn University, Thailand, 1991

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

(Teeranoot Chanthasopeephan)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D., Drexel University, U.S.A., 2006

สาขาวิชาวิศวกรรมอุณหภาพและพลังงาน

อมรรัตน์ แก้วประดับ

(Amornrat Kaewpradap)

ผู้ช่วยศาตราจารย์ (Assistant Professor)

D.Eng, Nagaoka University of Technology, Japan, 2008

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ยศพงษ์ ลออนวล

(Yossapong Laoonual)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., Imperial College London, UK, 2006

สาขาวิชาวิศวกรรมของไหลและอากาศยาน

วันชัย อัศวภูษิตกุล

(Wanchai Asvapoositkul)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D., University of London, UK, 1995