อาจารย์ประจำ – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ประจำ

กำธร เสพย์ธรรม

(Kamthon Septham)

อาจารย์ (Lecturer)

Ph.D., Imperial College London, UK, 2018

กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์

(Kitchanon Ruangjirakit)

อาจารย์ (Lecturer)

Ph.D., Imperial College London, UK, 2014

ชวิน จันทเสนาวงศ์

(Chawin Chantharasenawong)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., Imperial College London, UK, 2007

ญาณิน สุขใจ

(Yanin Sukjai)

อาจารย์ (Lecturer)

Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, U.S.A., 2018

ดนัย เผ่าหฤหรรษ์

(Danai Phaoharuhans)

อาจารย์ (Lecturer)

D.Eng., Shibaura Institute of Technology, Japan, 2014

ทศนพ กำเนิดทอง

(Thoatsanope Kamnerdtong)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., Vanderbilt University, U.S.A., 2001

ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

(Teeranoot Chanthasopeephan)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., Drexel University, U.S.A., 2006

ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา

(Thammarat Kittipongpattana)

อาจารย์ (Lecturer)

M.Eng., KMUTT, Thailand, 1998

ปิยธิดา ไตรนุรักษ์

(Piyatida Trinuruk)

อาจารย์ (Lecturer)

D.Eng, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2013

พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

(Pongpan Kaewtatip)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

D.Eng., Nippon Institute of Technology, Japan, 2000

พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์

(Patcharapit Promoppatum)

อาจารย์ (Lecturer)

Ph.D., Carnegie Mellon University, U.S.A., 2018

พัฒนา เนตรสุวรรณ

(Pattana Neadsuwan)

อาจารย์ (Lecturer)

M.Eng., Chulalongkorn University, Thailand, 1991

ภัทรมน จงประดิษฐ์

(Pattaramon Jongpradist)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D., Memorial University, St.John’s, NL, Canada, 2006

ยศพงษ์ ลออนวล

(Yossapong Laoonual)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., Imperial College London, UK, 2006

วันชัย อัศวภูษิตกุล

(Wanchai Asvapoositkul)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D., University of London, UK, 1995

วิทูร อุทัยแสงสุข

(Vitoon Uthaisangsuk)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Dr.-Ing., RWTH Aachen University, Germany, 2009

วิศนุรักษ์ เวชสถล

(Wishsanuruk Wechsatol)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., Duke University, U.S.A., 2005

สนติพีร์ เอมมณี

(Sontipee Aimmanee)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., Virginia Polytechnic Institute
and State University, U.S.A., 2004

สโรช ไทรเมฆ

(Saroj Saimek)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., University of Minnesota, U.S.A., 2003

สาทิสส์ ทรงชน

(Szathys Songschon)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., Columbia University, U.S.A., 2001

สมชาย จันทร์ชาวนา

(Somchai Chanchaona)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

Ph.D., University of Auckland, New Zealand, 1990

สมชาย วงศ์วิเศษ

(Somchai Wongwises)

ศาสตราจารย์ (Professor)

Dr.-Ing., University of Hannover, Germany, 1994

สุรชัย สนิทใจ

(Surachai Sanitjai)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

Ph.D., University of Minnesota, U.S.A.,2002

อรรณพ เรืองวิเศษ

(Annop Ruangwiset)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

D.Eng., Kyushu University, Japan, 2001

อธิกร วงศธนวริศ

(Atikorn Wongsatanawarid)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

D.Eng., Shibaura Institute of Technology, Japan, 2010

อนรรฆ ขันธะชวนะ

(Anak Khantachawana)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

D.Eng., University of Tsukuba, Japan, 2003

อมรรัตน์ แก้วประดับ

(Amornrat Kaewpradap)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

D.Eng, Nagaoka University of Technology, Japan, 2008