อาจารย์พิเศษ – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ธวัชชัย นาคพุ่ม
(Thawatchai Nakphoom)
อาจารย์ (Lecturer)
B.Ed., Srinakharinwirot University, Thailand
พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ
(Pongsak Nimdum)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Materials Science and Engineering),
Ecole des Mines de Paris, France.
เลิศศักดิ์ เหมยากร
(Lertsak Hemyakorn)
อาจารย์ (Lecturer)
M.Eng., KMUTT, Thailand
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
(Somkiat Rungthongbaisuree)
รองศาตราจารย์ (Associate Professor)
D.Eng., Kyoto University, Japan
อนันทวิทย์ ตู้จินดา
(Anantawit Tuchinda)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., Imperial College London, UK
เอกชัย คล้ายวงศ์ลาลย์
(Ekachai Klaivongval)
อาจารย์ (Lecturer)
B.Eng., KMUTT, Thailand
เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
(Aikachai Pattarawongpiboon)
อาจารย์ (Lecturer)
M.Eng., KMUTT, Thailand
Dimitrios Bakavos
(Ekachai Klaivongval)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., University of Manchester, UK

อาจารย์พิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ
(Ketwalee Kositkanawuth)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., The University of Texas at Arlington, U.S.A.
จันทนา กุญชรรัตน์
(Janthana Kunchornrat)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., KMUTT, Thailand
จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์
(Jaruwan Chontanawat)
รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)
Ph.D., University of Surrey, UK
นคร วรสุวรรณรักษ์
(Nakorn Worasuwannarak)
รองศาตราจารย์ (Associate Professor)
Ph.D., Kyoto University, Japan
ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
(Prapat Pongkiatkul)
ผู้ช่วยศาตราจารย์ (Assistant Professor)
D.Eng., Asian Institute of Technology, Thailand
พิภัทร พฤกษาโรจนกุล
(Phiphat Phruksarojanakun)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D., University of Wisconsin-Madison, U.S.A.
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ
(Suneerat Fukuda)
รองศาตราจารย์ (Associate Professor)
Ph.D., Imperial College London, UK
สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์
(Surapong Chirarattananon)
ศาตราจารย์ (Professor)
Ph.D., The University of Newcastle, Australia
สุรวุฒิ ช่วงโชติ
(Surawut Chuangchote)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D., Kyoto University, Japan

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มจธ. ราชบุรี)

จิรศักดิ์ ศรีรัตน์
(Jirasak Srirat)
อาจารย์ (Lecturer)
D.Eng. (International Interactive Special
Education Program), Graduate School of
Natural Science and Technology, Kanazawa
University, Japan
ชวิน จองวรรณศิริ
(Chavin Jongwannasiri)
อาจารย์ (Lecturer)
D.Eng., Nippon Institute of Technology, Japan
ทรงพล ชื่นคำ
(Songpol Chuenkhum)
อาจารย์ (Lecturer)
D.Phil. (Engineering Science), University
of Oxford, UK
รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัฒน์
(Rungroj Piyaphanuwat)
ผู้ช่วยศาตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D., KMUTT, Thailand
ใหม่ น้อยพิทักษ์
(Mai Noipitak)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Manufacturing and Systems Eng.),
KMUTT, Thailand

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ)

จารุวัตร เจริญสุข
(Jaruwat Charoensuk)
รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Imperial College
London, UK
จินดา เจริญพรพาณิชย์
(Chinda Charoenphonphanich)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokai University,
Japan
ชัยวัฒน์ หนูทอง
(Chaiwat Nuthong)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Dr.-Ing. (Control Eng.), Bundeswehr
Munchen, Germany
ชินะ เพ็ญชาติ
(Chi-na Benyajati)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Tribology, Imperial
College London, UK
ณัฐวุฒิ เดไปวา
(Nattawoot Depaiwa)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Chiba University,
Japan
ปัญญา ขันธ์สุวรรณ
(Panya Kansuwan)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Lehigh University,
U.S.A.
ปรีชา การินทร์
(Preechar Karin)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
D.Eng. (Mechanical and Control Eng.), Tokyo
Institute of Technology, Japan
มนต์ศักดิ์ พิมสาร
(Monsak Pimsarn)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), University of
Connecticut, U.S.A.
เรืองเดช ธงศรี
(Ruangdaj Tongsri)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Metallurgy), Imperial College of
Science, Technology & Medicine, UK
สิทธิกร ลาภาพงศ์
(Sittikorn Lapapong)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Mechanical Eng.), The Pennsylvania
State University, Pennsylvania, U.S.A.
สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง
(Sutapat Kwankaomeng)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), University of
Wisconsin-Madison, U.S.A.
สุธี โอฬารฤทธินันท์
(Sutee Olarnrithinun)
อาจารย์ (Lecturer)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Brown University,
U.S.A.
เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์
(Akapot Tantrapiwat)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D. (Mechanical Eng.), Lehigh University,
U.S.A.
Hidenori Kosaka
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Hiroshi Yamaura
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Katsunori Hanamura
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Kazuaki Inaba
Professor
Ph.D. (Open and Environmental Systems
Engineering), Keio University, Japan
Kunio Takahashi
Professor
D.Eng. (Welding Eng.), Osaka University,
Japan
Masaaki Okuma
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Masahiko Yoshino
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Masaki Yamakita
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Naoto Ohtake
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Sadami Suzuki
Associate Professor
D.Eng. (Industrial Eng.), Tokyo Institute of
Technology, Japan
Shuichiro Hirai
Professor
D.Eng. (Mechanical Eng.), Osaka University,
Japan

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Dr. Pranab K. Mondal
Visiting Professor
Indian Institute of Technology Guwahati, India