เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

งานบริหารงานทั่วไป

เบญจวรรณ ทองขาว

(Benjawan Thongkow)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ปวีนา สุภศร

(Paweena Suphasorn)

นักบริหารงานทั่วไป

(งานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์)

รัตดาวรรณ อัปมานะ

(Ratdawan Appamana)

นักบริหารงานทั่วไป

(งานบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

วันดี รอดกุล

(Wandee Rodkul)

พนักงานบริการ

(งานรับ-ส่งเอกสาร)

วันเพ็ญ ไพศาลสุทธิเดช

(Wanpen Paisalsuthidej)

นักบริหารงานทั่วไป

(งานพัสดุ)

ศิริรัตน์ ดำพรมพะเนาว์

(Sirirat Dumprompanao)

นักบริหารงานทั่วไป

(งานบริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

สุรางค์ พิศาลพันธ์

(Surang Phisanphan)

พนักงานช่วยบริหาร

(งานการเงิน)

ช่างเทคนิค

นิสันต์ ดามาพงษ์

(Nisun Damapong)

หัวหน้างานนายช่างเทคนิค

นภาศักดิ์ เกตุทอง

(Napasak Kedthong)

นายช่างเทคนิค

พิทโยดม ก้านบัว

(Pithayodom Kanbua)

นายช่างเทคนิค

มงคล ปัญญมานะกุล

(Mongkhon Panyamanakul)

เจ้าหน้าที่ดูแล Workshop

สมคิด พิลาวงศ์

(Somkid Pilawong)

นายช่างเทคนิค

สมชาย อินทร์ใหญ่

(Somchai Inyai)

ช่างเทคนิค

สมบูรณ์ มาลัยเปีย

(Somboon Malaipia)

ช่างเทคนิคชำนาญงาน

สุรชัย ลี่แตง

(Surachai Leetaeng)

เจ้าหน้าที่ดูแล Workshop