คณะกรรมการบริหารภาควิชา – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการบริหารภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาทิสส์ ทรงชน

(Szathys Songschon)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D., Columbia University, U.S.A., 2001

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิชาการ

สโรช ไทรเมฆ

(Saroj Saimek)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D., University of Minnesota, U.S.A., 2003

เลขานุการภาควิศวกรรมเครื่องกล

ทศนพ กำเนิดทอง

(Thoatsanope Kamnerdtong)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Ph.D., Vanderbilt University, U.S.A., 2001