วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษBachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุม ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะด้าน อันได้แก่ การออกแบบเชิงกล การวิเคราะห์ทางอุณหภาพและของไหล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือ ม.6 สายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  4 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  147 หน่วยกิต

  • แขนงวิชาวิศวกรรมวัสดุ (Material Engineering)
  • แขนงวิชาการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design)
  • แขนงวิชาอุณหภาพและของไหล (Thermo-fluids)
  • แขนงวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation System)
  • แขนงวิชาอากาศยาน (Aeronautics)