วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษDoctor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ปรัชญา
เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งใน สาขาดังกล่าว
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม หรืองานวิจัยพัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  37 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      

แบบที่ 1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48 หน่วยกิต

แบบที่ 2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 84 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1. แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท

ก.   หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต

ข.   หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

ค.   วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

2. แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี

ก.   หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต

ข.   หมวดวิชาเลือก 33 หน่วยกิต

ค.   วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต