วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษMaster of Engineering Program in Mechanical Engineering

ปรัชญา
เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาต รบัณฑิต หรือปริญญาที่เทียบเท่าปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมจักรกลเกษตร เป็นต้น ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตร หรือ
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

  1. สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2. ต้องเรียนเต็มเวลาได้
  3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  2 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  37 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ก.   หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต

ข.   หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต

ค.   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต