ห้องปฏิบัติการวัสดุและโครงสร้างขั้นสูง – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ห้องปฏิบัติการวัสดุและโครงสร้างขั้นสูง

Advanced Materials and Structures Laboratory

ห้องปฏิบัติการวัสดุและโครงสร้างขั้นสูง

แหล่งรวมผู้สั่งสมความรู้ (where amassed people amass knowledge) วัสดุและโครงสร้างขั้นสูง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลไกและสิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบาและชาญฉลาด อย่างไรก็ดีวิศวกรและนักออกแบบวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองและทักษะของการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อลดน้ำหนักและพลังงานที่ใช้ให้น้อยที่สุดและเพื่อเพิ่มสมรรถนะของชิ้นส่วนให้สูงที่สุดดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทยกลุ่มวิจัยทางด้านวัสดุและโครงสร้างขั้นสูง หรือ AMASS จึงได้จัดตั้งขึ้นในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยทางด้านวัสดุผสมวัสดุเซลลูลาร์ วัสดุปรับเปลี่ยนรูปและวัสดุนาโนและโครงสร้างที่ผลิตจากวัสดุเหล่านี้ ปรัชญาของการออกแบบเพื่อผนวกองค์ความรู้ทางด้านวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงกับเทคโนโลยีในด้านอื่นถือเป็นกลยุทธ หลักในการพัฒนาและวิจัยของ AMASS พันธกิจอันสูงสุดของ AMASS คือการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงระหว่างภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมให้สอดคล้องกันและท้ายที่สุดยกระดับการพัฒนาวัสดุที่มีน้ำ
หนักเบาและชาญฉลาดในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

Contact Person: ผศ. ดร.สนติพีร์ เอมมณี
E-mail : sontipee.aim@kmutt.ac.th

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

บริการทดสอบความสามารถการรับการกระแทกของท่อ โดยการปล่อยลูกตุ้มเหล็กลงมาจากที่สูงในท่อแนวดิ่ง

ประมวลภาพ