ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปชั้นสูง – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปชั้นสูง

Laboratory for Advanced Metallurgy and Forming Process

ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปชั้นสูง

ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปชั้นสูงจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นศึกษาและทำความเข้าใจ พฤติกรรมของวัสดุประเภท เหล็กและเหล็กกล้า รวมถึงโลหะผสมต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ทางโลหะวิทยาชั้นสูง มาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตวัตถุดิบตั้งต้น และการขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศไทยเติบโตเป็นอย่างมาก และมีการย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากบริษัทต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ผลิตเหล่านี้ได้นำเอามาตรฐาน ในการผลิตของบริษัทแม่มาใช้ในการผลิตในประเทศ ทำให้ผู้ผลิตในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ และเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยสามารถทดสอบและวิเคราะห์สมบัติของเหล็กและเหล็กกล้าประเภทต่างๆ ใช้ระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต์ (FEM) ในการออกแบบกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมสำหรับชิ้นส่วนแต่ละประเภท ใช้เทคนิค Digital Image Correlation (DIC) ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปของวัสดุ ซึ่งสามารถนำผลการทดสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับ ผลการจำลองด้วย FEMเพื่อยืนยันความถูกต้องและเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณ นอกจากนี้ยังมีการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ รวมถึงเทคนิคการขึ้นรูป Hot Stamping สำหรับการผลิตเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษ

Contact Person: รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข
E-mail : vitoon.uth@kmutt.ac.th
Tel.: +662 470 9274
fax: +662 470 9111

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

Experimental Data FLD

FLD for stainless steel

Fracture surface investigated

Microstructure of Boron steel

Strain distribution

The equipment for testing

ประมวลภาพ