สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

Automotive Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

มีทั้งการศึกษา วิจัยและพัฒนาทางด้านเครื่องต้นกำลัง การออกแบบโครงสร้างและชิ้นส่วน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์และการขับเคลื่อนยานยนต์

บุคลากร

  1. ผศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
  2. อ.ดร.กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์
  3. รศ. ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
  4. อ. ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา