ห้องปฏิบัติการวิจัยการเผาไหม้และเครื่องยนต์ – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ห้องปฏิบัติการวิจัยการเผาไหม้และเครื่องยนต์

Combustion and Engines Research Laboratory

ห้องปฏิบัติการวิจัยการเผาไหม้และเครื่องยนต์

ห้องปฏิบัติการวิจัยการเผาไหม้และเครื่องยนต์มุ่งเน้นการออกแบบ การวิเคราะห์ และการพัฒนา ทั้งอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ภายนอก เช่น เตาเผา เตาอบ เตาหุงต้ม เตาเผาให้เป็นเถ้า เป็นต้น และอุปกรณ์เผาไหม้ภายใน เช่น เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด เครื่องยนต์แนวคิดใหม่สำหรับเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงทางเลือก การวิจัยมีทำทั้งการทดลองและการทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการวิจัยเชิงนโยบาย

Contact Person: ผศ. ดร.ยศพงษ์  ลออนวล
E-mail : yossapong.lao@kmutt.ac.th
Web Link: http://cerl.kmutt.ac.th/

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

Laser Induced Fluorescence (LIF)

Particle Image Velocimetry (PIV)

In-cylinder Pressure Measurement System

High Speed Camera

Engine Dynamometers

ประมวลภาพ