ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม

Center of Operation for Computer Aided Research Engineering

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม หรือ COCARE ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อดำเนินงานวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์วิศวกรรมและ/หรือ เทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์มาช่วยในการออกผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มหลักๆ ของประเทศไทย เช่น กลุ่มยานยนต์ กลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และกลุ่มพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่จนได้รับรางวัลระดับประเทศมากมายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้งานจริงได้ รวมถึงเป็นผู้ประดิษฐ์รถแข่ง Formula student และรถประหยัดน้ำมันจนได้รับรางวัล ทั้งในและต่างประเทศมากมาย

Contact Person: รศ. ดร.สุรเชษฐ์  ชุติมา
E-mail : surachate.chu@gmail.com
Web Link: http://www.kmutt.ac.th/cocare/EN/home.html

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

Acoustic Analyzer

Vibration Sensor

ประมวลภาพ