สาขาวิชาวิศวกรรมของไหลและอากาศยาน – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมของไหลและอากาศยาน

Fluid and Aeronautics Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมของไหลและอากาศยาน

ศึกษากลศาสตร์ของไหลเชิงทฤษฎี เชิงการทดลอง เชิงการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการประยุกต์ไปสู่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องจักรกลเทอร์ไบน์ และอากาศยาน

บุคลากร

  1. รศ. ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
  2. ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
  3. ผศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงษ์
  4. ผศ. ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
  5. อ. ดร.กำธร เสพย์ธรรม