หน่วยวิจัย กลศาสตร์ของไหล วิศวกรรมอุณหภาพ และการไหลหลายเฟส – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน่วยวิจัย กลศาสตร์ของไหล วิศวกรรมอุณหภาพ และการไหลหลายเฟส

Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Laboratory

หน่วยวิจัย กลศาสตร์ของไหล วิศวกรรมอุณหภาพ และการไหลหลายเฟส

กลุ่มวิจัยเน้นการนำศาสตร์ของกลศาสตร์ของไหล  การถ่ายเทความร้อนและมวล  การไหลหลายเฟส รวมไปถึงเธอร์โมไดนามิกส์ มาประยุกต์เพื่อพัฒนาเพิ่มการถ่ายเทความร้อนให้กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานน้อยและรักษาสิ่งแวดล้อม ความรู้ใหม่ต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัยพื้นฐานเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นได้จริง และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศโดยตรง

Contact Person: ศ. ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ
Tel. 02-470-9115, 081-919-7236
E-mailsomchai.won@kmutt.ac.th

ประมวลภาพ