ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการบิน – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการบิน

Laboratory of Flight Technology

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการบิน

ทำการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ทั้งในด้านการออกแบบอากาศยานเพื่อกำหนดรูปแบบและขนาดของอากาศยานที่เหมาะสมกับภารกิจ การทดสอบในอุโมงค์ลมเพื่อเก็บข้อมูลทางอากาศพลศาสตร์ การควบคุมการบินอัตโนมัติเพื่อให้อากาศยานบินด้วยลักษณะหรือเส้นทางการบินที่ต้องการ การบินทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลทางอากาศพลศาสตร์และสมรรถนะทางการบิน รวมทั้งการออกแบบและสร้างอุปกรณ์สนับสนุนการบิน เช่น เครื่องยิงขึ้น (launcher) สำหรับการบินขึ้นในพื้นที่ที่จำกัด ร่มชูชีพสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือการลงในพื้นที่ที่จำกัด แพนบังคับเพิ่มเติมสำหรับปรับปรุงการควบคุมการบิน  นอกจากนี้แล้วเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมกับอุตสาหกรรม ยังมีการพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆ อีกด้วย

Contact Person : ผศ. ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
E-mail : annop.rua@kmutt.ac.th

ประมวลภาพ