สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบเชิงกล – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบเชิงกล

Mechanics and Design Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบเชิงกล

ออกแบบโครงสร้างและกลไกที่ตอบรับความต้องการของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วน วิเคราะห์ทั้งทางด้านสถิตและพลวัต และมีการวิจัยทางด้านวัสดุและการขึ้นรูป ทั้งโลหะและวัสดุประเภทอื่น เช่น วัสดุฉลาด วัสดุประกอบ

บุคลากร

  1. รศ. ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
  2. รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
  3. รศ. วีระชัย แก่นทรัพย์
  4. ผศ. ดร.ทศนพ กำเนิดทอง
  5. รศ. ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ์
  6. รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข
  7. ผศ. ดร.สนติพีร์ เอมมณี
  8. ผศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
  9. อ.พัฒนา  เนตรสุวรรณ