ห้องวิจัยนวัตกรรมระดับหลากสเกลทางกลศาสตร์ เธอร์โมไดนามิกส์ และปรากฏการณ์ส่งถ่ายในงานออกแบบวิศวกรรมผสมผสานสมัยใหม่ – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ห้องวิจัยนวัตกรรมระดับหลากสเกลทางกลศาสตร์ เธอร์โมไดนามิกส์ และปรากฏการณ์ส่งถ่ายในงานออกแบบวิศวกรรมผสมผสานสมัยใหม่

Laboratory for Innovative Researches on Multiscale Mechanics, Thermodynamics, and Transport Phenomena in Modern Multidisciplinary Engineering Design

ห้องวิจัยนวัตกรรมระดับหลากสเกลทางกลศาสตร์  เธอร์โมไดนามิกส์ และปรากฏการณ์ส่งถ่ายในงานออกแบบวิศวกรรมผสมผสานสมัยใหม่

ห้องวิจัยนวัตกรรมระดับหลากหลายสเกลทางกลศาสตร์ เธอร์โมไดนามิกส์ และปรากฏการณ์ส่งถ่ายในงานออกแบบวิศวกรรมผสมผสานสมัยใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. เพื่อริเริ่ม ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคในแขนงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์สู่นักเรียน นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมของไทย และวงการวิชาการในระดับโลกจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การส่งถ่ายของไหลระดับนาโนถึงระดับมาโครงการพัฒนา lab-on-chip platform สำหรับการวินิจฉัยทางเคมี เคมีไฟฟ้า และการวินิจฉัยโรค การออกแบบอวัยวะเทียม การออกแบบกลไกและเครื่องจักรกลในระดับอุตสาหกรรม ปรากฏการณ์การเผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน การพัฒนาเครื่องยนต์สะอาด การวิเคราะห์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน การผลิตและกักเก็บไฮโดรเจน พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ระบบดูดซับความเย็น การปรับปรุงการถ่ายเทความร้อน การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและการปรับปรุงให้ดีที่สุดทางวิศวกรรม

Contact Person : ผศ. ดร.วิศนุรักษ์  เวชสถล
E-mail : wishsanuruk.wec@kmutt.ac.th
Web Link : http://www.mmedengineering.com

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

ชุดทดสอบ Air Filter ตามมาตรฐาน EN 779 ทดสอบกรองอากาศ

ประมวลภาพ