ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็น – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็น

Research Center of Air-conditioning and Refrigeration

ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็น

ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็น ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสนทนาและการแลกเปลี่ยนความเห็นในประชาคมเกี่ยวกับการทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศและการทำความเย็น (HVAC) อันเนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมถึงความเชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาต่างๆ และการบริการวิชาการทางการทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศและการทำความเย็น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ผู้เชี่ยวทั้งทางภาควิชาการและอุตสาหกรรมมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน  โครงการวิจัยที่ศึกษายังครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศและการทำความเย็น ทั้งในแง่ของข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นหรือยืนยันผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับและทำนาย ในการเพิ่มสมรรถนะของระบบ

Contact Person: รศ. ดร.วันชัย  อัศวภูษิตกุล
E-mail :  wanchai.asv@kmutt.ac.th
Web Link: http://webstaff.kmutt.ac.th/~wanchai.asv/rcar.html

ประมวลภาพ