สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Robotics and Automation Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

มีการวิจัยทางด้านการควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้องค์ความรู้ร่วมกับด้านการออกแบบเชิงกลในการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการเกษตร ยานพาหนะและหุ่นยนต์

บุคลากร

  1. ผศ. ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
  2. ผศ. ดร.สโรช ไทรเมฆ
  3. ผศ. ดร.สาทิสส์ ทรงชน
  4. อ. ดร.ดนัย เผ่าหฤหรรษ์