งานบริการวิชาการร่วมกับเอกชน – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานบริการวิชาการร่วมกับเอกชน

งานบริการวิชาการร่วมกับเอกชน (รวมทั้งสิ้น 20,874,246 บาท)

หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ บริษัท/หน่วยงาน งบประมาณ
(บาท)
ระยะเวลา
ผศ. ดร.สุรชัย สนิทใจ โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline) สำหรับกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ องค์การสุรา กรมสรรพาสามิต 360,250 2560
โครงการทดสอบการใช้แอลกอฮอล์หัวหาง 90 ดีกรีผสมกับน้ำมันเตาในหัวเผาอุตสาหกรรม องค์การสุรา กรมสรรพาสามิต 1,636,800 2560
โครงการกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันปาล์มโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเครื่องจักร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 800,000 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4,950,000 2560
โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 9,085,500 2560
โครงการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพปั๊มความร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 255,000 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำน้ำเย็น บริษัท อำพลฟู้ดส์ จำกัด 649,750 2560
โครงการ ตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อน้ำขนาด 150 ตัน/ซม. บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 225,000 2560
โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพหม้อน้ำและตรวจวิเคราะห์เชื้อเพลิง บริษัท อินเทคฟีด จำกัด 205,326 2560
โครงการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพหม้อน้ำ และตรวจวัดประเมินประสิทธิภาพหม้อน้ำ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด 239,120 2560
โครงการออกแบบสร้าง และติดตั้งเครื่องคัดขนาดวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง บริษัท ไทยเพลเลท จำกัด 552,000 2560
โครงการออกแบบระบบบำบัดก๊าซเชื้อเพลิงจากเตาก๊าซซิไฟเออร์เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ขนาด 300kw บริษัท ปิ่นทองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 753,250 2560
โครงการให้คำปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมโดยการใช้โปรแกรมคำนวณทางคอมพิวเตอร์ บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 477,250 2560
โครงการออกแบบเครื่องอบปาล์มโดยใช้ลมร้อนแบบต่อเนื่อง สหกรณ์เกษตรบ้านเชี่ยวหลาน 460,000 2560
โครงการศึกษาดูงานด้านหม้อน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 60,000 2560
โครงการศึกษาดูงานด้านหม้อน้ำ จัดอบรมให้ สสท. 105,000 2560
โครงการศึกษาดูงานด้านหม้อน้ำ จัดอบรมให้ สสท. 60,000 2560