ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด

Smart Materials and Advanced manufacturing Research Team

ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด

ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาดหรือ SMART LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เน้นการวิจัยด้านวัสดุฉลาด (Smart Materials) ประเภทโลหะผสมจำรูป (Shape Memory Alloy; SMA) ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานด้าน การผลิต การสังเคราะห์วัสดุฉลาดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานทางวิศวกรรมและการแพทย์ ไปถึงงานวิจัยประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น วัสดุ ทันตกรรมจัดฟัน แผ่นดามกระดูก Heat engine สาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เซนเซอร์ตรวจจับความผิดปรกติที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น นอกจากนี้ยัง เน้นผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อเพื่อทดแทนกระดูก เช่น เครื่องกระตุ้นการเกิดกระดูกใหม่ เครื่องวัดมวลกระดูกด้วยแสงแบบพกพาได้ เครื่องมือฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่ผิดปรกติเพื่อบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน เป็นต้น โดยทีมงานวิจัยประกอบไป ด้วยนักวิจัย นักศึกษาที่มีคุณภาพจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ครบวงจรทั้งด้านวิศวกรรมและชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือจากหน่วยงานวิจัย คณะแพทย์ ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ผลิตผลงานระดับประเทศและนานาชาติที่ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน Inventors’ day by ISTRS 2014 ได้รับรางวัลจากงาน KOREA INVENTION PROMOTION ASSOCIATION (KIPA) สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น

Contact Person: ผศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
E-mail : anak.kha@kmutt.ac.th
Web Link : http://www.facebook.com/pages/SMART-LAB/150876525005378

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

Thermo mechanical analysis (TMA)

Thermal Gravity Analysis (TGA)

Dynamic Mechanical Analysis (DMA)

Differential Scanning Calorimeter (DSC)

Optical Microscope

Fatigue Testing Machine

Spot Laser Welding Machine

Laser Displacement Measurement Machine

Vacuum Furnace for High Temperature Heat Treatment

ประมวลภาพ