TCAS 62 การรับสมัคร Active Recruitment วิศวกรรมเครื่องกล – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS 62 การรับสมัคร Active Recruitment วิศวกรรมเครื่องกลNew

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ จะดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562 โดยมีนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าใช้จ่ายในการทำแฟ้มสะสมผลงาน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อทดสอบความสามารถของผู้สมัครในการสรุปเรียบเรียงและนำเสนอตัวเองให้เห็นจุดเด่นที่สุดของตัวเอง จึงได้กำหนดให้ส่งเป็นรูปแบบของเอกสารตามเกณฑ์แฟ้มสะสมผลงานต่อไปนี้ และภาควิชาฯ จะไม่พิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดนี้

  • เกณฑ์แฟ้มสะสมผลงานและการส่งเอกสาร (pdf)
  • แบบฟอร์มเอกสารที่ต้องส่งในแฟ้มสะสมผลงาน
    – ใบสมัคร (word, pdf)
    – แบบแสดงความคิดเห็นของครู/อาจารย์ (word, pdf)

Categories: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์