สาขาวิชาวิศวกรรมอุณหภาพและพลังงาน – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุณหภาพและพลังงาน

Thermal and Energy Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมอุณหภาพและพลังงาน

ทำการวิจัยทั้งทางด้านการเผาไหม้ภายในและการเผาไหม้ภายนอก และการออกแบบระบบอุณหภาพ ส่วนด้านพลังงานทำการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น เอทานอลพลังงานธรรมชาติ เช่น ลมและแสงอาทิตย์

บุคลากร

  1. ศ. ดร.สำเริง จักรใจ
  2. ผศ. ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล
  3. ผศ. ดร.สุรชัย สนิทใจ
  4. อ. ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์
  5. ผศ. ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ
  6. ผศ. ดร.อธิกร วงศธนวริศ