ประวัติความเป็นมา – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

“ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 ภายใต้ชื่อวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ ที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีใน 4 สาขาหลัก เพื่อรองรับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมการผลิต โดยต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2514 วิทยาลัยฯได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาเขตหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ร่วมกับวิทยาเขตพระนครเหนือ และวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) โดยโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและต่อมาในปี พ.ศ.2529 สถาบันฯจึงเป็นนิติบุคคลระดับกรม ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” และในปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ”

4 กุมภาพันธ์ 2503 – 23 เมษายน 2514 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
24 เมษายน 2514 – 19 กุมภาพันธ์ 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2529 – 5 มีนาคม 2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 มีนาคม 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีลำดับดังนี้