วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ และค่านิยม – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“เพื่อผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการรับรองในระดับสากล

To produce graduates and knowledge in mechanical engineering with international affirmation.”

พันธกิจ

ผลิตวิศวกรเปี่ยมทักษะ ทำงานวิจัยคุณภาพสูง ถ่ายทอดความชำนาญทางเทคนิคและรักษาองค์ความรู้คู่องค์กร

คติพจน์

“ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ

ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ

(The Trained Man Wins)”

ค่านิยม

“BANGMOD”

Brilliance ฉลาด หลักแหลม กล้าหาญ มีความเป็นผู้นำ

Activeness กระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

Networking สร้างเครือข่าย มีพันธมิตร ทำงานเป็นทีม

Gratitude กตเวที รู้คุณและตอบแทนบุญคุณ มีความเคารพตนเองและผู้อื่น

Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Optimism คิดบวก มองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นในความสำเร็จ

Diligence ขยัน อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค