Home

วิศวฯ เครื่องกล เปิดรับ Active Recruitment 61 รอบที่ 2 ส่งแฟ้มผลงาน 15 ม.ค. – 28 ก.พ. 61

การส่งแฟ้มผลงาน
15 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 ส่งแฟ้มผลงานและผลการศึกษา
ที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B เท่านั้น
จะไม่พิจารณาแฟ้มผลงานและเอกสารที่มาส่งโดยตรงที่ภาควิชาฯ เนื่องจากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร

จำนวนการรับ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเรียนต่อโครงการ Active Recruitment รอบที่ 2
            - วิศวกรรมเครื่องกล (ดูรายละเอียดสาขาวิชา) จำนวนรับ 10 คน
            - วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน (ดูรายละเอียดสาขาวิชา) จำนวนรับ 40 คน

กำหนดการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ ต้นเดือน มี.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ กลางเดือน มี.ค. 61

คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ผู้สมัครจะ ต้อง มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังนี้
            - ผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และมีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.50
            - มีความสามารถโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การเรียน การประดิษฐ์ทางวิศวกรรม กีฬา การแสดง หรืออื่นๆ

ผลการสอบโครงการ Active Recruitment 61 รอบ 1/1

โครงการ Active Recruitment 61 รอบ 1/1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้พิจารณาคุณสมบัติ แฟ้มผลงาน และจัดสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 60 ไปนั้น ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับโครงการ Active Recruitment รอบต่อไป ยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้ กรุณาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของภาควิชา

เครื่องกล บางมด ติด World Class Ranking หนึ่งเดียวในประเทศไทย

จากการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities (ARWU) ประจำปี ค.ศ.2017 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) เป็นหนึ่งเดียวของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศไทยที่ติดอันดับในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ... ดูรายละเอียดผลการจัดอันดับ

Read more...