โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม

โครงการสวดมนต์สาธยายธรรม รวมหมู่คณะ
จัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๗.๕๐ - ๘.๒๐ ณ ห้องสวดมนต์พระพุทธชัยมงคล ชั้น ๕ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคารวิศววัฒนะ มจธ.
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจร่วมกิจกรรมเกิดความมีวินัย ความสามัคคี และเริ่มต้นในการฟังธรรม
จึงขอเรียนเชิญทุกๆ ท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ครั้งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

บทสวดมนต์สาธยายธรรม [pdf file]

บทสวดมนต์ที่ใช้ [pdf file]

บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

ขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต,
วันทามิ ธัมมัง , สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต,
วันทามิ สังฆัง , สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต.

ไตรสรณาคมน์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

คำสมาทานศีล ๕

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาประทัง สะมาทิยามิ
๒. อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาประทัง สะมาทิยามิ
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาประทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาประทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาประทัง สะมาทิยามิ

บทพระพุทธคุณ

อิติปิโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ

บทพระธรรมคุณ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

บทพระสังฆคุณ

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ
ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ อาหุไนยโย ปาหุไนยโย ทักขิไนยโย
อัญชลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

๑. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง
อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
๒. มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจัก กะมะสะนีวะ
สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถัง
คุลิมาละวันตัง อิทถีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
๕. กัตะวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ
ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะ มัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
๖. สัจจัง วิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโร
ปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ
เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา
ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
๘. ทุคคาหะทิฎฐิภุชะเคนะ สุทัฎฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิ ชุติมิทธิ พะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ
วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา
ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
เอ ตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฎฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะ
เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขังสุขัง
อะธิคะเมยยะนะโรสะปัญโญ.

ชัยปริตร (มหากาฯ)

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตะวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะ ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก
สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ สุนักขัตตัง
สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฎฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต
จะ สุยิฎฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

หมายเหตุ ถ้าสวดให้ตัวเองให้เปลี่ยนจากคำว่า เต เป็น เม ทุกแห่ง

สวดพระพุทธคุณ (อิติปิโสฯ) เท่าอายุ

อิ ติปิโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
(ให้สวดเกินอายุ ๑ จบ เช่น อายุ ๔๒ ปี ต้องสวด ๔๓ จบ)

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 • เริ่มสวด นโม 3 จบ
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • นึกถึงหลวงปู่โตแล้วตั้งอธิษฐาน
  ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง 
  อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา 
  อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ 
  มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ 
 • เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร

1.ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
2.ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
3.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.
4.หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
5.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.
6.เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว
7.กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
8.ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.
9.เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
10.ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง
11.ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา
12.ชินา นานาวะระสังยุตตา         สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
13.อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
14.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.
15.อิจเจวะมันโต            สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

อธิษฐานขออโหสิกรรม                          

กัม มะโน กัตถาโน กัมมะปัจเจกะพุทโธ
พุทธังทั่วจักกะวาฬัง ธัมมังทั่วจักกะวาฬัง
สังฆังทั่วจักกะวาฬัง อโหสิกัมมัง
ด้วยกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓
กรรมอันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้ง
ล่วงเกินต่อคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
คุณมารดาบิดา คุณครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ
มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีการกระทำ
เจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทั้งสี่
มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ พรหม ๒๐ อบายภูมิทั้ง ๔
บัดนี้ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วซึ่งกองการกุศล
ผลทาน ผลศีล ผลภาวนาผลแผ่เมตตา
ขอให้ถึงท่านทั้งหลาย
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิให้แก่ข้าพเจ้าผู้ล่วงเกินแล้ว
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี รู้ก็ดี เจตนาก็ดี
ไม่เจตนาก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี
ขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรม
ให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่ามี
เวรมี ภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด
ขอให้ได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีของตน
ให้พ้นภัยภาร ลุล่วงบ่วงมาร
ในปัจจุบันกาลจนถึงอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญฯ

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
นิททุกโข โหมิ
อะเวโร โหมิ
อัพยาปัชโฌ โหมิ
อะนีโฆ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 

สัพเพ สัตตา
อะเวรา โหนตุ
อัพะยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตาโหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเปตา
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา