Home

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Active Recruitment (รอบที่ 2)

โครงการ Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รอบที่ 2 ได้ทำการพิจารณาผู้สมัครจากเอกสารการสมัครและผลการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 และ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อดังรายชื่อด้านล่างนี้

และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกติดตามการติดต่อและการประกาศเกี่ยวกับการรายงานตัวและอื่นๆ จากสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (http://admission.kmutt.ac.th/)

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายนนท์พสิษฐ์ สว่างศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นายธนวัฒน์ สุทนต์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
นางสาวกนกพร สร้อยแสวง มหาวชิราวุธ
นางสาวเมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ มารีย์อุปถัมภ์
นายศุภวิชญ์ ลิมปนวิสุทธิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นายชิษณุพงษ์ วรปฏิสัมภิทา อัสสัมชัญ