Home

ภาควิชาฯ ได้รับการประเมินระดับสูงสุด จาก สกว. ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผล "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557" ซึ่งได้นำผลงานที่ผ่านมาทำการประเมินเพื่อให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยของสาขาวิชาต่างๆ และนำไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัยของ สกว. ต่อไป

ผลการประเมินครั้งนี้ภาควิชาฯ ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 5.0) ซึ่งเป็นการได้รับผลการประเมินระดับสูงสุดของ สกว. ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2