Home

ทุนการศึกษาร่วมกับ บ.แซมโก้

22 ส.ค. 59 ภาควิชาฯ ร่วมกับบริษัท แซมโก้ จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี จำนวน 1 ทุน โดยที่ภาควิชาฯ จะประสานงานร่วมกับทางบริษัทในการกำหนดรายละเอียดการคัดเลือกนักศึกษา และการติดตามผลการเรียนและความประพฤติ