Home

โครงการ นศ. ได้รับคัดเลือกทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ

จากที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนีแห่งชาติ (สวทช) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกับองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เปิดรับโครงการทดลองจากเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปจนถึงกุมภาพันธ์ 59 ในโครงการ Asian Try Zero-G 2016 เพื่อคัดเลือกให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น Mr.Takuya Onishi นำไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) นั้น โครงการ "การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero Gravity)" ของนายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการคัดเลือก และนำไปทำการทดลองบนสถานีอวกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 59 โดยถ่ายทอดสดมายังศูนย์อวกาศทสึคุบะ (Tsukuba Space Center) ซึ่งสามารถชมย้อนหลังได้จาก link ข่าวของสถานี NHK ญี่ปุ่น
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักศึกษา