Home

วิศวฯ เครื่องกล Active Recruitment รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 2 สาขา ส่ง portfolio 1 – 31 ต.ค. 60

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเรียนต่อโครงการ Active Recruitment 2 สาขาวิชา
            - วิศวกรรมเครื่องกล (ดูรายละเอียดสาขาวิชา)
            - วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน (ดูรายละเอียดสาขาวิชา)

สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ดูรายละเอียดสาขาวิชา) กรุณาติดตามข่าวสารการรับสมัครในเดือนมกราคม พ.ศ.2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร
            ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังนี้
            - ผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และมีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.50
            - มีความสามารถโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การเรียน การประดิษฐ์ทางวิศวกรรม กีฬา การแสดง หรืออื่นๆ

กำหนดการคัดเลือก Active Recruitment รอบที่ 1

1 – 31 ตุลาคม 2560 ส่งแฟ้มประวัติ (portfolio)
ที่หน้าปกแฟ้มผู้สมัครต้องระบุสาขาวิชาที่สมัครให้ชัดเจนเพียง 1 สาขาเท่านั้น
มิฉะนั้นจะไม่นำเข้าพิจารณา
17 พฤศจิกายน 2560
(กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามเว็บไซต์ภาควิชาฯ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ
27 พฤศจิกายน 2560
(กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามเว็บไซต์ภาควิชาฯ)
สอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชาฯ
1 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 

สำหรับการคัดเลือกโครงการ Active Recruitment ในรอบอื่นๆ เป็นกำหนดการโดยประมาณ
ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือไม่เปิดรับ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรวมทั้งหมดที่ได้จากทุกโครงการที่ดำเนินการไปจนถึงขณะนั้น

กำหนดการคัดเลือก Active Recruitment รอบที่ 2 โดยประมาณ

1 – 31 มกราคม 2561 ส่งแฟ้มประวัติ (portfolio)
กุมภาพันธ์ 2561 (ยังไม่กำหนดวัน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ
กุมภาพันธ์ 2561 (ยังไม่กำหนดวัน) สอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชาฯ
9 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการคัดเลือก Active Recruitment รอบที่ 3 โดยประมาณ

12 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ส่งแฟ้มประวัติ (portfolio)
เมษายน 2561 (ยังไม่กำหนดวัน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ
เมษายน 2561 (ยังไม่กำหนดวัน) สอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชาฯ
27 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย