Home

ผลการสอบโครงการ Active Recruitment 61 รอบ 1/1

โครงการ Active Recruitment 61 รอบ 1/1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้พิจารณาคุณสมบัติ แฟ้มผลงาน และจัดสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 60 ไปนั้น ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานดังไฟล์ต่อไปนี้
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก Active Recruitment 61 รอบ 1/1 (pdf)
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (link)

สำหรับโครงการ Active Recruitment รอบต่อไป ยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้ กรุณาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของภาควิชา