Home

การรับแฟ้มผลงานที่ส่งสมัคร Active Recruitment 61 คืน

เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาผลการสอบโครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 61 เสร็จสิ้นแล้ว
นักเรียนที่ส่งแฟ้มผลงานเข้ามาในโครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 61 ให้มาติดต่อขอรับแฟ้มสะสมผลงานคืนได้
ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 5  อาคารวิศววัฒนะ
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08:30-16:30)
หากเกินกำหนดทางภาควิชาไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น