ปรัชญา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีปรัชญาที่จะผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ศึกษาที่มีคุณภาพ มีความสามารถทำงานวิจัย พัฒนา และประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันไป เป็นวิศวกรที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ มีสำนึกทางสังคม และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ปณิธาน

The Trained Man Wins

ทนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ : ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ

วิสัยทัศน์

สรรค์สร้างนวัตกรรม ทักษะนำแก้ปัญหา
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล

ประวัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 ภายใต้ชื่อวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ ที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีใน 4 สาขาหลัก เพื่อรองรับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมการผลิต โดยต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2514 วิทยาลัยฯได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาเขตหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ร่วมกับวิทยาเขตพระนครเหนือ และวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) โดยโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและต่อมาในปี พ.ศ.2529 สถาบันฯจึงเป็นนิติบุคคลระดับกรม ภายใต้ชื่อใหม่ว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" และในปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


4 กุมภาพันธ์ 2503 – 23 เมษายน 2514 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
24 เมษายน 2514 – 19 กุมภาพันธ์ 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
20 กุมภาพันธ์ 2529 – 5 มีนาคม 2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 มีนาคม 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีลำดับดังนี้
ปีพุทธศักราช 2503
  เปิดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยใช้ชื่อว่าแผนกวิชาช่างยนต์ และเริ่มเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
ปีพุทธศักราช 2508
  เริ่มเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
ปีพุทธศักราช 2514
  เปลี่ยนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีพุทธศักราช 2517
  สถาบันฯ ย้ายสังกัดไปขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัย มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้แบ่งส่วนราชการของสถาบันฯ ออกเป็นคณะและภาควิชา จากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงใช้ชื่อ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ตามกฎหมาย
ปีพุทธศักราช 2518
  เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นสาขาวิชาแรกของสถาบัน
ปีพุทธศักราช 2532
  เริ่มรับนักศึกษาที่จบระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเคมี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีพุทธศักราช 2533
  ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จาก 5 ปี เป็น 4 ปี เริ่มรับนักเรียนส่วนภูมิภาคเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควต้า)
ปีพุทธศักราช 2537
  เริ่มรับนักศึกษาที่จบระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) ตามโครงการผลิตบัณฑิตร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (โครงการ พิเศษ) ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีพุทธศักราช 2542
  ขยายโครงการผลิตบัณฑิตร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2
ปีพุทธศักราช 2543
  เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล