วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering

ปรัชญา
มุ่งผลิตวิศวกรที่มีความรู้และเข้าใจในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยโดยในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านรถยนต์และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งในด้านการออกแบบและสร้างจริง รวมทั้งการทดสอบสมรรถนะทางวิศวกรรมยานยนต์ การใช้เครื่องมือต่างๆ และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัยในปัจจุบันและแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 หรือ สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ากับวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  4 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  150 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมยานยนต์
    ตัวอย่างเช่น
        ยานยนต์ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า
        การออกแบบระบบยานยนต์
        วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมยานยนต์
        ระบบควบคุมยานยนต์