วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

        รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ.2555 เป็น pdf file

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Energy Engineering

ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุม ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน หรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  4 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  147 หน่วยกิต

วิชาเลือกเฉพาะทาง
    การปฏิบัติวิชาชีพของพลังงาน
    การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเบื้องต้น
    พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน
   
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
    การจัดการพลังงานและของเสีย
    เทคโนโลยีสะอาดเบื้องต้น
    เทคโนโลยีไฮโดรเจน