วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

        รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ.2555 เป็น pdf file

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุม ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะด้าน อันได้แก่ การออกแบบเชิงกล การวิเคราะห์ทางอุณหภาพและของไหล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ หรือ ม.6 สายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  4 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  145 หน่วยกิต

วิชาเลือกเฉพาะทาง
    มีกลุ่มวิชาแบ่งเป็น 3 แขนงวิชา คือ
        แขนงวิชาการออกแบบเชิงกล
        แขนงวิชาอุณหภาพและของไหล
        แขนงวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ