วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ        Doctor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ปรัชญา
เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งใน สาขาดังกล่าว
   2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม หรืองานวิจัยพัฒนาไม่น้อยกว่า 2 ปี

หลักสูตร
    ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร
  3 ปี
    โครงสร้างหลักสูตร
        สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต
            หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก  12 หน่วยกิต
            วิทยานิพนธ์                        36 หน่วยกิต
           
        สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  84 หน่วยกิต
            หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก  36 หน่วยกิต
            วิทยานิพนธ์                        48 หน่วยกิต