วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ        Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

ปรัชญา
เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาต รบัณฑิต หรือปริญญาที่เทียบเท่าปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมจักรกลเกษตร เป็นต้น ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตร หรือ
   2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
        หมายเหตุ 1) สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                     2) ต้องเรียนเต็มเวลาได้
   3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ การคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตร
    ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร
  2 ปี
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  37 หน่วยกิต
    โครงสร้างหลักสูตร
        หมวดวิชาบังคับ    4 หน่วยกิต
        หมวดวิชาเลือก   21 หน่วยกิต
        วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต