วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ        Master of Engineering Program in Automotive Engineering (International Program)

ปรัชญา
เพื่อพัฒนาวิศวกรยานยนต์ให้มีมุมมองระดับโลกและความรู้ที่ทันสมัยระดับสูงใน สาขาเทคโนโลยียานยนต์ และมีประสบการณ์และความรู้สาขาเฉพาะทางในระดับนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการคัด เลือกของหลักสูตร
   2. ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร
    ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร
  2 ปี
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  38 หน่วยกิต
    โครงสร้างหลักสูตร
        หมวดวิชาบังคับ          9 หน่วยกิต
        หมวดวิชาบังคับเลือก   3 หน่วยกิต
        หมวดวิชาเลือก         12 หน่วยกิต
        หมวดวิชาสัมมนา        2 หน่วยกิต
        วิทยานิพนธ์             12 หน่วยกิต