AMASS

Advanced Materials and Structures Laboratory
ห้องปฏิบัติการวัสดุและโครงสร้างขั้นสูง

แหล่งรวมผู้สั่งสมความรู้ (where amassed people amass knowledge) วัสดุและโครงสร้างขั้นสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้าง สรรค์นวัตกรรมของกลไกและสิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบาและชาญฉลาด อย่างไรก็ดีวิศวกรและนักออกแบบวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงจำเป็นต้องเปลี่ยน มุมมองและทักษะของการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อลดน้ำหนักและพลังงานที่ใช้ให้ น้อยที่สุดและเพื่อเพิ่มสมรรถนะของชิ้นส่วนให้สูงที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย กลุ่มวิจัยทางด้านวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงหรือ AMASS จึงได้จัดตั้งขึ้นในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยทางด้านวัสดุผสม วัสดุเซลลูลาร์ วัสดุปรับเปลี่ยนรูป และวัสดุนาโน และโครงสร้างที่ผลิตจากวัสดุเหล่านี้ ปรัชญาของการออกแบบเพื่อผนวกองค์ความรู้ทางด้านวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงกับ เทคโนโลยีด้านอื่นถือเป็นกลยุทธหลักในการพัฒนาและวิจัยของ AMASS พันธกิจอันสูงสุดของ AMASS คือการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงระกวา่งภาคการ ศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม ให้สอดคล้องกัน และท้ายที่สุดยกระดับการพัฒนาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและชาญฉลาดในประเทศ ไทยอย่างยั่งยืน