CERL

Combustion and Engines Research Laboratory
ห้องปฏิบัติการวิจัยการเผาไหม้และเครื่องยนต์

ห้องปฏิบัติการวิจัยการเผาไหม้และเครื่องยนต์มุ่งเน้นการออกแบบ การวิเคราะห์ และการพัฒนา ทั้งอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ภายนอก เช่น เตาเผา เตาอบ เตาหุงต้ม เตาเผาให้เป็นเถ้า เป็นต้น และอุปกรณ์เผาไหม้ภายใน เช่น เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด เครื่องยนต์แนวคิดใหม่สำหรับเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงทางลือก การวิจัยมีทั้งการทดลองและการทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ รวมไปถีงการวิจัยเชิงนโยบาย

website: http://cerl.kmutt.ac.th