COCARE

Center of Operation for Computer Aided Research Engineering
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางวิศวกรรม หรือ COCARE ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 เพื่อดำเนินงานวิจัย โดยประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์วิศวกรรมและ/หรือ เทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์มาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มหลักๆ ของประเทศไทย เช่น กลุ่มยานยนต์ กลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และกลุ่มพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่จนได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้งานจริงได้ รวมถึงเป็นผู้ประดิษฐ์รถแข่ง Formula student และรถประหยัดน้ำมันจนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศมากมาย