MMED

Modern Multidisciplinary Engineering Design
ห้องวิจัยนวัตกรรมระดับหลากหลายสเกลทางกลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ และปรากฏการณ์ส่งถ่าย ในงานออกแบบวิศวกรรมผสมผสานสมัยใหม่

ห้องวิจัยนวัตกรรมระดับหลากหลายสเกลทางกลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ และปรากฏการณ์ส่งถ่าย ในงานออกแบบวิศวกรรมผสมผสานสมัยใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. เพื่อริเริ่ม ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคในแขนงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สู่นักเรียน นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมของไทย และวงการวิชาการในระดับโลก จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ หลากหลายตั้งแต่การส่งถ่ายของไหลระดับนาโนถึงระดับมาโคร การพัฒนา lab-on-chip platform สำหรับการวินิจฉัยทางเคมี เคมีไฟฟ้า และการวินิจฉัยโรค การออกแบบอวัยวะเทียม การออกแบบกลไกและเครื่องจักรกลในระดับอุตสาหกรรม ปรากฏการณ์การเผาไหม้ในเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน การพัฒนาเครื่องยนต์สะอาด การวิเคราะห์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน การผลิตและกักเก็บไฮโดรเจน พลังงานลมและแสงอาทิตย์ ระบบดูดซับความเย็น การปรับปรุงการถ่ายเทความร้อน การวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบและการปรับปรุงให้ดีที่สุดทางวิศวกรรม