R-CAR

Research Center of Air-conditioning and Refrigeration
ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็น

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมใน ความเชียวชาญด้านการแก้ปัญหาต่างๆ และการบริการวิชาการในสาขาวิศวกรรมทางความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศ และการทำความเย็น (HVAC) เพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความเห็นภายในสังคม HVAC ศูนย์วิจัยการปรับอากาศและการทำความเย็นจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่ง หมายหลักในการนำผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งวิชาการและอุตสาหกรรมมาเพื่อพบปะแลก เปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันกในการ นำผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งวิชาการและอุตสาหกรรมมาเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิด เห็นและแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

เมื่อ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) ได้รับความนิยมนำมาใช้แก้ปัญหาเชิงประยุกต์เกี่ยวกับ HVAC เพิ่มมากขึ้น การวิจัยจึงมีการประยุกต์ใช้ CFD ในการศึกษาเพื่อสอบเทียบผล (validate) และใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบซึ่งทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนและคาด การณ์แบบจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ