SMART

Smart Material and Advanced Manufacturing Research Team
ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด

ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาดหรือ SMART LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เน้นการวิจัยด้านวัสดุฉลาด (Smart Materials) ประเภทโลหะผสมจำรูป (Shape Memory Alloy; SMA) ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานด้านการผลิต การสังเคราะห์วัสดุฉลาดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานทางวิศวกรรมและการแพทย์ ไปถึงงานวิจัยประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น วัสดุทันตกรรมจัดฟัน แผ่นดามกระดูก เครื่องจักรความร้อนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เซนเซอร์ตรวจจับความผิดปรกติที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อเพื่อทดแทนกระดูก เช่น เครื่องกระตุ้นการเกิดกระดูกใหม่ เครื่องวัดมวลกระดูกด้วยแสงแบบพกพาได้ เครื่องมือฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่ผิดปรกติเพื่อบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน เป็นต้น โดยทีมงานวิจัยประกอบด้วย นักวิจัย นักศึกษาที่มีคุณภาพจากหลากหลายสาขา ตลอดจนมีอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย ครบวงจร และความร่วมมือจากทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก