อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ทศนพ กำเนิดทอง

เลขานุการภาควิชา

Mechanical dynamics, Automatic control Microposition and ultraprecision, Mechanisms failure analysis
Tel: 02-470-9123 Tel: 02-470-9287

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร

การควบคุม โดยเฉพาะระบบที่มีตัวให้กำลังน้อยกว่าองศาอิสระ UAV (Unmanned Aerial Vehicle), Dynamics of flight
Tel: 02-470-9285 Tel: 02-470-9123

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

 

ศ.ดร.สำเริง จักรใจ
Heat transfer enhancement, Two-phase flow, Thermal system Combustion augmentation of fuels by porous media, Pulsating combustion
Tel: 02-470-9115 Tel: 02-470-9128

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

 

รศ.ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ์
Application of FEM in the field of metal forming, Stamping die design Computational mechanics, Lightweight structures, Automotive design
Tel: 02-470-9117 Tel: 02-470-9275

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล

 

รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
Boundary layers, CFD, Cooling towing Thermodynamic analysis, Combustion processes in IC engines
Tel: 02-470-9338 Tel: 02-470-9123

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา

 

รศ.วีระชัย แก่นทรัพย์
Computer aided design, Solid modelling การออกแบบเครื่องจักรกล และเครื่องจักรกลการเกษตร ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Tel: 02-470-9337 Tel: 02-470-9125

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รศ.สุเทพ แก้วนัย

 

 

รศ.สุรชัย บวรเศรษฐนันท์

Turbomachinery, Fluid mechanics

 

Thermodynamics, Thermal engineering

 

Tel: 02-470-9276

Tel: 02-470-9267

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.ชวิน จันทเสนาวงศ์

 

ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
Wind energy, Dynamic stall Mechanical behavior of biological tissues, Robotics medical
Tel: 02-470-9280 Tel: 02-470-9288

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

 

ผศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข
Internal combustion engines, Alternative fuels Plasticity in metal forming processes, Mechanical metallurgy
Tel: 02-470-9273 Tel: 02-470-9274

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล

 

ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี
Optimal and intelligent design of multi-scale thermal and fluid flow systems Composite materials, Piezoelectric materials
Tel: 02-470-9129 Tel: 02-470-9108

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ

 

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
Jet impingement cooling, Thermal management for electronic equipment

Shape memory alloys, Biomaterials

 

Tel: 02-470-9109 Tel: 02-470-9116

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ

ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ

Superconductor, Heat exchanger, Automotive technology

Combustion of cellular flames, Energy conservation for building
Tel: 02-470-9265 Tel: 02-470-9267

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อ.ดร.กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์

 

 อ.ดร.ดนัย เผ่าหฤหรรษ์
Composite materials, Adaptive structures Automatic control
Tel: 02-470-9123 Tel: 02-470-9123

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อ.ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์

    

 

 

 

Innovative nuclear reactor, Renewable energy
Tel: 02-470-9123

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อ.ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา

 

อ.พัฒนา เนตรสุวรรณ

การประกอบชิ้นส่วนแบบอัตโนมัติ ไคเนมาติกส์ของเครื่องจักร Fan design and system analysis
Tel: 02-470-9113 Tel: 02-470-9119

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.