อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ทศนพ กำเนิดทอง

เลขานุการภาควิชา

Mechanical dynamics, Automatic control Microposition and ultraprecision, Mechanisms failure analysis
Tel: 02-470-9123 Tel: 02-470-9287

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร

การควบคุม โดยเฉพาะระบบที่มีตัวให้กำลังน้อยกว่าองศาอิสระ UAV (Unmanned Aerial Vehicle), Dynamics of flight
Tel: 02-470-9285 Tel: 02-470-9123

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

 

ศ.ดร.สำเริง จักรใจ
Heat transfer enhancement, Two-phase flow, Thermal system Combustion augmentation of fuels by porous media, Pulsating combustion
Tel: 02-470-9115 Tel: 02-470-9128

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

 

รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
Application of FEM in the field of metal forming, Stamping die design Boundary layers, CFD, Cooling towing
Tel: 02-470-9117 Tel: 02-470-9338

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา

 

รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
Thermodynamic analysis, Combustion processes in IC engines Computer aided design, Solid modelling
Tel: 02-470-9123 Tel: 02-470-9337

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รศ.วีระชัย แก่นทรัพย์

รศ.สุเทพ แก้วนัย
การออกแบบเครื่องจักรกล และเครื่องจักรกลการเกษตร ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Turbomachinery, Fluid mechanics
Tel: 02-470-9125 Tel: 02-470-9276

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รศ.สุรชัย บวรเศรษฐนันท์

 

Thermodynamics, Thermal engineering

 

Tel: 02-470-9267

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.ชวิน จันทเสนาวงศ์

 

ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
Wind energy, Dynamic stall Mechanical behavior of biological tissues, Robotics medical
Tel: 02-470-9280 Tel: 02-470-9288

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ์

 

ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
Finite element method, HDD design and analysis Internal combustion engines, Alternative fuels
Tel: 02-470-9275 Tel: 02-470-9273

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข

 

ผศ.ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล
Plasticity in metal forming processes, Mechanical metallurgy Optimal and intelligent design of multi-scale thermal and fluid flow systems
Tel: 02-470-9274 Tel: 02-470-9129

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี

 

ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
Composite materials, Piezoelectric materials Jet impingement cooling, Thermal management for electronic equipment
Tel: 02-470-9108 Tel: 02-470-9109

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ     

 

 

Shape memory alloys, Biomaterials

 

Tel: 02-470-9116

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ

ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ
Superconductor, Heat exchanger, Automotive technology Combustion of cellular flames, Energy conservation for building
Tel: 02-470-9265 Tel: 02-470-9267

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อ.ดร.กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์

 

 อ.ดร.ดนัย เผ่าหฤหรรษ์
Composite materials, Adaptive structures Automatic control
Tel: 02-470-9123 Tel: 02-470-9123

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อ.ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์

    

 

 

 

Innovative nuclear reactor, Renewable energy
Tel: 02-470-9123

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อ.ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา

 

อ.พัฒนา เนตรสุวรรณ

การประกอบชิ้นส่วนแบบอัตโนมัติ ไคเนมาติกส์ของเครื่องจักร Fan design and system analysis
Tel: 02-470-9113 Tel: 02-470-9119

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.